Rusza akcja MOSiRower!

W poniedziałek (29.04) na stadionie MOSiR-u odbył się briefing prasowy z udziałem prezydenta Sieradza Pawła Osiewały i dyrektora MOSiR-u Piotra Iszczka, dotyczący akcji rowerowej MOSiRower.

Akcja ruszy 1 maja i potrwa do 1 września, a w dużym skrócie polegać będzie na przejechaniu na rowerach dowolnej trasy, udokumentowanie jej i przesłanie w formie sprawozdania do organizatora. W akcji mogą wziąć udział zespoły składające się z min. dwóch osób, a sprawozdanie musi zawierać kilka elementów zawartych w regulaminie.

Co ważne, do potwierdzenia przebytych kilometrów można wykorzystać dowolną aplikację rejestrującą aktywność fizyczną, w tym również Aktywne Miasta, kręcąc przy okazji kilometry dla Sieradza.

logo akcji.jpeg

Zapraszamy wszystkich miłośników jednośladów do czynnego uczestnictwa w akacji, na autorów najciekawszych prac (sprawozdań) czekają atrakcyjne nagrody!

Regulamin Akcji pod nazwą: “MOSiRower”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin Akcji pod nazwą: „MOSiRower” (zwany dalej „Regulaminem”) reguluje zasady organizacji i uczestnictwa w akcji “MOSiRower” zwaną dalej Akcją, odbywającej się w dniach: 1 maja – 1 września 2024 r.

2. Organizatorem Konkursu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu, ul. Sportowa 1.

3. Cele Akcji:

 • a) zmotywowanie mieszkańców Sieradza do uprawiania turystyki rowerowej i aktywności fizycznej,

 • b) propagowanie turystyki rowerowej oraz bezpieczeństwa rowerzystów w ruchu drogowym,

 • c) propagowanie techniki jazdy na rowerze,

 • d) wyłonienie laureatów w kategoriach określonych w niniejszym Regulaminie

§ 2 Uczestnictwo

1. Uczestnikami Akcji mogą być zespoły składające się z min. dwóch osób, z których przynajmniej jedna jest pełnoletnia.

2. Jedna osoba może być członkiem jednego lub więcej zespołów.

3. Każdy zespół może zgłosić do Akcji dowolną ilość tras.

4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy organizatora i fundatorów nagród, członkowie ich rodzin oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie.

5. Udział w Akcji jest dobrowolny, a jej uczestnicy biorą w niej udział na własną odpowiedzialność.

§ 3 Przebieg Akcji

1. Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest:

 • a) pokonanie na rowerach dowolnej trasy,

 • b) potwierdzenie pokonania ww. trasy poprzez dowolną aplikację rejestrującą aktywność ruchową,

 • c) wykonanie dokumentacji pokonanej trasy, zawierającej następujące elementy:

  • opis trasy (długość, rodzaj nawierzchni, stopień trudności, różnica wzniesień itp)

  • opis co najmniej dwóch miejsc o szczególnych walorach krajoznawczo-turystycznych znajdujących się na trasie (zabytki architektoniczne, zabytki i osobliwości przyrody, atrakcje turystyczne, miejsca pamięci itp)

  • wykonanie części dokumentacji, która promuje bezpieczeństwo rowerzystów w ruchu drogowym (opis miejsc szczególnie niebezpiecznych, promowanie rozwiązań prorowerowych wzdłuż pokonywanej trasy, opis przykładowych zachowań uczestników ruchu, itp.)

  • samodzielne wykonanie i opis krótkiego toru przeszkód doskonalącego technikę jazdy na rowerze, stworzonego w dowolnym miejscu pokonywanej trasy, z wykorzystaniem naturalnych elementów infrastruktury (parking, place, polany, itp)d) przesłanie na adres mailowy organizatora mosirower@mosirsieradz.pl sprawozdania zawierającego elementy podpunktu “c” niniejszego paragrafu w formie tekstowej oraz plików jpg. wraz z danymi osoby dorosłej reprezentującej zespół (imię, nazwisko, data urodzenia, numer telefonu) oraz danymi wszystkich osób z zespołu (min. imiona).

2. Nadesłane do organizatora sprawozdania publikowane będą na profilu facebookowym organizatora.

3. Termin przesyłania sprawozdań rozpoczyna się 1 maja 2024r, a kończy 1 września 2024r. przy czym mogą one dotyczyć tras pokonanych tylko w tym terminie.

§ 4 Sposób wyłaniania i nagradzania zwycięzców

1. Laureatów Akcji wybiera jury złożone z przedstawicieli organizatora.

2. Jury w swoim wyborze kierować się będzie: pomysłowością i oryginalnością nadesłanych sprawozdań, wartościami merytorycznymi odnoszącymi się do wytycznych wymienionych w § 3 niniejszego regulaminu, walorami krajoznawczo-turystycznymi opisywanych tras, formą i estetyką sprawozdań.

3. Autorzy wybranych przez jury sprawozdań zostaną nagrodzeni atrakcyjnymi nagrodami.

§ 5 Sprawy różne


O sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organizator.